Obchodní podmínky

Seznam platebních metodpodminky

Při osobním odběru u nás je možná úhrada hotově nebo okamžitým převodem. Při nákupu na dálku pomocí přepravní služby je možná platba předem převodem nebo na dobírku.
Dobírku je možné uhradit hotově, nebo pomocí platební karty.
Zboží objednané s formou úhrady převodem, bude odesláno v den doručení platby, nebo následující den po obdržení platby na účet.

EET (elektronická evidence tržeb).
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami pro nákup u Martin Chumchal – PC Zlín.

Vymezení pojmů:

Kupující: může být spotřebitel nebo podnikatel

Spotřebitel: Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Nenakupuje na IČ.

Podnikatel: Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Nakupuje na IČ.

Provozovna:
Bc. Martin Chumchal
PC Zlín
Mokrá IV 199, 760 01 Zlín
tel. 778 090 033
info@email.cz
IČ: 01330977
DIČ: CZ9009306240

Prodávající – fakturační adresa:
Bc. Martin Chumchal
IČ: 01330977
Sídlo: Tylovice 2028
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
uvedený u živnostenského úřadu Rožnov p. R

Český účet CZK: č.ú. 670100-2210494132/6210
IBAN: CZ86 6210 6701 0022 1049 4132

Pravidla nákupu
Návrh a uzavření kupní smlouvy:

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky www.pczlin.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Ceny zboží jsou uvedeny přímo u každého výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu, případně do vyprodání zásob.

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu, buď odesláním požadavku na email
info@pczlin.cz
případně telefonicky na číslo +420 778 090 033.

Doba rezervace zboží na osobní odběr je 7 dnů od přijetí objednávky. Poté bude stornována.
Doba rezervace zboží pro platbu převodem dopředu je 7 dnů.
Pokud do této doby nebude platba doručena na náš účet, bude objednávka stornována.

Informaci o stornu objednávky zasíláme na email a SMS na Vámi uvedené kontaktní údaje. V případě, že jsou tyto údaje vyplněny chybně, informace nebudou dodány.
Pokud se potřebujete domluvit na individuálním termínu vyzvednutí, je toto možné na emailu info@pczlin.cz případně telefonicky na čísle +420 778 090 033.

Nepřevzaté zásilky: pokud zákazník nepřevezme objednané zboží, vzniká tím prodávajícímu škoda na dopravném a balném, která bude zákazníkovi účtována a v případě nezaplacení exekučně vymáhána. V souladu se zákonem.

Prodávající má právo odstoupit od objednávky v případě vyprodání zásob, nebo zjevné chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atp.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

Pokud je hodnota objednaného zboží 100 kč s DPH a méně, požadujeme platbu převodem dopředu.

Pokud je ke zboží objednána úprava, jako například navýšení Ram, výměna disku, instalace balíčku přípravy produktu apod., nebo jakékoliv další úpravy, požadujeme úhradu předem převodem. 

Pokud bude toto zboží vráceno, budeme požadovat úhradu uvedení věci do původního stavu.

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jsme povinni u vystaveného daňového dokladu prokázat věrohodnost původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost. Obsah daňového dokladu v listinné i v elektronické podobě musí zůstat od doby jeho vystavení po ukončení lhůty pro jeho uchovávání nezměněn. Z toho důvodu nelze na již vystaveném daňovém dokladu měnit údaje odběratele. Jakmile jsou tyto zadány do systému, nemůže dojít k jejich další editaci. Změna údajů je možná jedině na objednávce, před vystavením daňového dokladu.

Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická / právnická osoba nepovinná k dani.
Návrh na uzavření kupní smlouvy i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce

Odstoupení od kupní smlouvy:

Kupující – podnikatel nemá nárok vrácení zboží do 14 dnů.
Pokud nám kupující podnikatel odešle v této lhůtě zboží, bude mu odesláno zpět na jeho náklady.

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

- nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení.

- jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy:

- budeme požadovat úhradu uvedení věci do původního stavu. Například reinstalace systému, výměna HDD, SSD, Ram a podobně.

- zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a to na vlastní náklady.

- prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, 

- všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání k zákazníkovi, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

- pokud zde vznikly další náklady, jako například bankovní poplatky za platbu dobírky platební kartou, nebo platbu platební kartou na prodejně. Budou tyto poplatky zákazníkovi účtovány.

- prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

- jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

- odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

- spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

- úhradu takto vzniklých nákladů může prodávající po spotřebiteli vyžadovat.

- v případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmětem také součást dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět.

- pokud nebude se zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní bez udání důvodu uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku je právo spotřebitele nikoliv podnikatele.
V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

Typy zboží, jakost při převzetí, záruka za jakost

Typy zboží

Zboží prodávané na stránkách www.pczlin.cz je použité, není-li výslovně uvedeno jinak. Informace o typu je uvedena u každého zboží zvlášť to v detailu produktu

Nové zboží

Označení pro všechny nové produkty ze standardní distribuce

Použité zboží

Použité zboží - výpočetní technika za bezkonkurenční, výprodejové ceny. Tyto produkty převážně pocházejí z operativních leasingů či odkupů od velkých firem v rámci celého světa a procházejí často profesionální kontrolou přímo výrobcem zařízení. V rámci tohoto procesu je zajištěna maximální kvalita, kterou můžeme nabídnout díky nadstandardním vztahům s výrobci zařízení pouze u nás. Neprovádí se výměna baterií, které se považují za spotřební zboží, a proto zůstávají původní.

Použité zboží

Použité zboží - výpočetní technika za bezkonkurenční, výprodejové ceny. Tyto produkty převážně pocházejí z operativních leasingů či odkupů od velkých firem v rámci celého světa a procházejí často profesionální kontrolou přímo výrobcem zařízení. V rámci tohoto procesu je zajištěna maximální kvalita, kterou můžeme nabídnout díky nadstandardním vztahům s výrobci zařízení pouze u nás. Neprovádí se výměna baterií, které se považují za spotřební zboží, a proto zůstávají původní. Kusy mohou mít povrchová poškození odpovídající pravidelnému uživatelskému používání, chybějící záslepky portů či kosmetické defekty neovlivňující samotnou funkčnost zařízení.

Předváděcí zboží

Krátkodobě použité zboží - představuje naprosto jedinečnou alternativu k novým produktům. Jedná především o nevyprodané skladové zásoby výrobce, předváděcí, marketingové či krátkodobě použité kusy, kupující může dostat to nejlepší z aktuálního světového trhu za zlomek ceny nového zboží. Velice často můžete také využívat plné či zkrácené tovární záruky v autorizovaných servisních střediscích výrobce, stejně jako nadstandardního servisu pczlin.cz.

Fotografie zboží použité na stránkách www.pzclin.cz jsou pouze ilustrativní. Společnost se zabývá prodejem výpočetní techniky ze zahraničí. Z uvedeného důvodu můžou mít zařízení cizojazyčné klávesnice doplněné o profesionální přelepky s českou jazykovou sadou. Operační systém je vždy v českém jazyce a plně lokalizován tak, aby byla zařízení okamžitě připravena k použití. U použitých kusů se smluvní záruka za jakost nevztahuje na baterie a může vzniknout odchylka parametrů a příslušenství od originální specifikace výrobce.

Jakost při převzetí – práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které  prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
- Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Právo z vadného plnění se nepoužije:

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 - u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
- vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající a kupující mohou ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby.
Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
Doplňkový předmět (dárek) není poskytnut na základě kupní smlouvy, ale na základě smlouvy darovací, tudíž u něj nelze uplatňovat práva z vad zboží. Těch se lze domáhat pouze v případě zboží zakoupeného, nikoliv darovaného.

Záruka za jakost
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka za jakost je smluvní v délce 0-36 měsíců a je uvedena u každého zboží zvlášť přímo v detailu produktu. Je uvedena také na nákupním dokladu.

Při nákupu na IČ se může záruční doba lišit. Toto je uvedeno v dolní části nákupního dokladu.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka za jakost se uplatňuje u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující záruku za jakost, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy záruku uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Reklamace poškozené zásilky
Pokud dojde během přepravy přepravní službou k poškození zásilky, je povinností zákazníka toto nahlásit přepravci do 3 dnů od převzetí zásilky.

Mimosoudní řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (
www.coi.cz).

Doplňující informace
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií
Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení / baterie.
Zařízení, která nepatří do komunálního odpadu, bývají označená tímto symbolem:

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz http://www.remasystem.cz/sberna-mista/
- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
- v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
- v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:Balík
- v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LíNý
- v místě prodeje na adrese kamenné prodejny viz. výše, adresa provozovny

Výši poplatku a informace o sběrných místech naleznete adrese www.remasystem.cz.

Závěrečné ustanovení
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.6.2022.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.